MYWorld แค่เปิดชีวิตก็เปลี่ยน

คำแนะนำเพิ่มเติม

1
การใช้งานซิมการ์ดนี้ในประเทศต่างๆ เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้งานจำเป็นต้องรองรับคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งใช้คลื่นความถี่ไม่เหมือนกัน ดังนี้ท่านควรจะใช้เครื่องโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งาน 3G แบบ 4 Bands 850/900/1800/2100 UMTS หากท่านเดินทางไปต่างประเทศแล้วใช้งานไม่ได้ อาจมีสาเหตุจากโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่รองรับคลื่นความถี่ของผู้ให้บริการประเทศปลายทางก็เป็นได้
2
การมีเครดิตใช้งานมากเพียงพอกับระยะเวลาพำนักในต่างประเทศ เป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านต้องประเมินและวางแผน บริษัทฯ มีระบบที่จำกัดการใช้งานเกินวงเงิน เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่เกินขีดจำกัด ดังนั้นท่านต้องทำการแจ้งและเติมเครดิตทุกครั้งก่อนเดินทาง
3
การรับสายจากประเทศไทย ด้วยการโอนสายไปยังหมายเลขสำรอง บริษัทฯ จึงออกแบบแพ็คเกจเหมาจ่ายรายเดือน ทำให้ท่านหมดกังวลกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เมื่อต้องรับสายจากไทย และท่านจำเป็นต้องทำการโอนสายหมายเลขหลักทุกครั้งก่อนออกเดินทาง